Organizacja Konferencji

Konferencja czy kongres to presti�owe wydarzenie wymagaj�ce umiej�tno�ci doskona�ego zgrania wielu czynnik�w, planowania, realizowania i koordynowania dzia�a�.
 
Zorganizowanie konferencji / kongresu rozpoczynamy od starannego i rzetelnego opracowania projektu i jego bud�etu. Profesjonalna organizacja konferencji wi��e si� z wyborem odpowiedniej lokalizacji, przygotowaniem agendy spotkania, sprawnym wdro�eniem systemu rejestracji uczestnik�w.
 
Organizacja konferencji to tak�e fachowa obs�uga go�ci w zakresie zakwaterowania, cateringu oraz transportu w wyznaczone miejsce. Organizacja konferencji to wreszcie dba�o�� o rzetelne wykonanie materia��w konferencyjnych takich jak: torby zjazdowe, druki reklamowe, ulotki, teczki, p�yty z prezentacjami, zdj�cia, filmy itp.
 
Nasza firma specjalizuje si� w kompleksowej obs�udze i organizacji konferencji. Nasza agencja stanowi zgrany i wykwalifikowany zesp�, kt�ry poprzez swoje do�wiadczenie gwarantuje wysoki poziom us�ug, indywidualne podej�cie do klienta, sprawno�� w zakresie dzia�a� organizacyjnych, aktywno�� na p�aszczy�nie wzmacniania relacji z partnerami biznesowymi naszych klient�w.
Profesjonalna organizacja konferencji le�y w obszarze naszych kompetencji i wiedzy praktycznej.
 

Korzy�ci p�yn�ce ze wsp�pracy z nasz� firm�:
  • Oszcz�dno�� czasu dzi�ki bogatej ofercie (oferta All In One)
  • Redukcja koszt�w dzi�ki naszym rabatom oraz sta�ej wsp�pracy z obiektami hotelowymi
  • Wsp�praca pozwoli Pa�stwu skoncentrowa� si� na istocie spotkania i przygotowanych atrakcjach a to my dbamy o realizacj� ca�o�ci programu, jak i jego poszczeg�lne elementy.
Organizacja konferencji / kongresu - czyli jak pracujemy?
  • S�uchamy Pa�stwa potrzeb.
  • Analizujemy oczekiwania.
  • Proponujemy adekwatny program.
  • Realizujemy.
     
Na Pa�stwa zapytanie przygotowujemy indywidualn� ofert� wci�gu 48 godzin. Pa�stwu pozostaje jedynie wyb�r miejsca oraz rodzaju przedsi�wzi�cia.